Masala Mama

Masala Mama
Đạo diễn Michael Kam | Xinh-ga-po | Phim truyện | 2009 | 8 phút

Một cậu bé mê truyện tranh vô tình sa vào tâm điểm các mối quan hệ "cay mắt" của người lớn.

Masala Mama
Dir. Michael Kam | Singapore | Short film | 2009 | 8 min


A comic loving school boy accidentally falls into the heart of "spicy" relationships between adults.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: