Người đàn ông với móng tay đỏ / The Man with the Red Nails

Người đàn ông với móng tay đỏ
Đạo diễn Trương Minh Quý | Việt nam | Phim thể nghiệm | 2016 | 31 phút

Một người đàn ông tỉnh dậy bên bờ sông Loire và không nhớ nổi mình là ai. Một người Pháp, một người Việt Nam? Móng tay sơn đỏ dường như là một biểu hiện của căn tính. Nhưng anh có thật sự muốn biết mình là ai hay không? Anh ta muốn mình là ai?

* Thật trong mơ, 17h00 th By 17/9/2016, Nhà Sàn Collective

The Man with the Red Nails
Dir. Trương Minh Quý | Việt nam | Experimental | 2016 | 31min

He wakes up at the Loire bank river and does not remember anything. Who is he? A French man, a Vietnamese man? Perhaps his red nails can reveal something about himself. Does he really want to know who he is though? Who does he want to be?

* Reality in Dream, 17h00 Sat. 17 Sept. 2016, Nhà Sàn Collective

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: